Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO goldmirk.pl

 

Spis treści regulaminu:

I. Definicje
II. Postanowienia ogólne
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
V. Dostawa
VI. Ceny i metody płatności
VII. Postanowienia końcowe

 

 I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą
  prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia
  w ramach Sklepu;

 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach
  Sklepu Internetowego goldmirk.pl;

 4. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy za
  pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ga Klientem, zawierana z
  wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27
  lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu
  Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
  sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem http://goldmirk.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep Internetowy, działający pod adresem http://goldmirk.pl prowadzony jest przez firmę Goldmirk mieszczącej się przy ulicy Harcerska 16e NIP:588-108-52-45 Regon: 191155510

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu
Internetowego;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w
ramach Sklepu Internetowego;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu
Internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w
ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy b) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. c) w przypadku gdy jakaś część serwisu wyświetla się w sposób wzbudzający niepewność, prosimy o kontakt.

2.6. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Goldmirk zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://goldmirk.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk. 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu Internetowego jest rejestracja w jego
ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. Goldmirk może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Goldmirk
 za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Goldmirk.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Goldmirk 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla 
GOLDMIRK Michał Loewenau,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży


4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy wejść na stronę internetową http://goldmirk.pl 
, dokonać wyboru produktu bądź usługi podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu Internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy,
e) czasu dostawy,

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Goldmirk Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości email, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

V. Dostawa


5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Ewentualne koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem: 

 • firm kurierskich – czas dostawy maksymalnie 48 godziny robocze; 
 • Poczty Polskiej – czas dostawy maksymalnie 5 dni roboczych. 

Realizacja zamówienia w sklepie internetowym wynosi maksymalnie 5 dni roboczych liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej.

5.4. Podczas odbioru przesyłki przez Klienta prosimy o sprawdzenie przesyłki pod względem jej uszkodzeń mechanicznych. W przypadku ich wystąpienia sugerujemy w obecności kuriera spisanie protokółu szkody. Protokół powinien być sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisany przez klienta i kuriera. Znacznie ułatwi nam to uzyskanie odszkodowania od firmy kurierskiej. 

5.5. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku
potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

 

VI. Ceny i metody płatności


6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 
 ,
b) przy odbiorze przesyłki wysłanej za pobraniem
c) przy odbiorze osobistym,
 

VII. Postanowienia końcowe


7.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Goldmirk 
 a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

7.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Goldmirk a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Goldmirk .

7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl